BEKNOPTE PRIVACY VERKLARING

Uw persoonsgegevens worden opgevraagd en verwerkt door de Antwerpse Brouw Compagnie N.V., met maatschappelijke zetel 2000 Antwerpen, Indiëstraat 21 en met ondernemingsnummer 0841291886.

De gegevensverwerking geschiedt op basis van de contractuele relatie of toestemming als gevolg van uw opdrachten/of offerteaanvraag of op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Indien u niet wenst dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mede te delen pere-mail aan karen@antwerpsebrouwcompagnie.be U heeft steeds recht ons om inzage, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, alsook beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kanhiertoe steeds een verzoek richten per e-mail aan karen@antwerpsebrouwcompagnie.Be

In de uitgebreide privacyverklaring leest u ons beleid inzake verwerking van uw persoonsgegevens.

PRIVACYVERKLARING

A. VOORAFGAAND

Deze pagina is het laatst aangepast op 21 januari 2020.

Voor raadpleging van eerdere versies kan u een verzoek richten per gewone post Antwerpse Brouw Compagnie N.V., met maatschappelijke zetel 2000 Antwerpen, Indiëstraat 21, of per e-mail aan karen@antwerpsebrouwcompagnie.be

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke eisen zoals voorzien in deEuropese privacyregels (GDPR) vanaf 25 mei 20181 (Hierna: ‘AVG’)

B. GEGEVENSVERWERKING EN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over hoe wij, de Antwerpse Brouw Compagnie N.V., depersoonsgegevens die u ons heeft verstrekt geautomatiseerd verwerkt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, klanten- en orderbeheeren het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

De contactpersoon voor de verwerking van uw persoonsgegevens (de verwerkingsverantwoordelijke) is de heer Karen Follens.

Voor informatie kan u steeds terecht op onze zetel Antwerpse Brouw Compagnie N.V. , Indiëstraat 21 2000 Antwerpen of via karen@antwerpsebrouwcompagnie.be

C. RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de AVG, en meer in het bijzonder op basis van:

  • artikel 6.1.a.: uw toestemming
  • artikel 1.b.: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • artikel 1.f.: noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen

1 Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personenin verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

Wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming) heeft u steeds het recht uw toestemmingte allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat evenwel de rechtmatigheid van de verwerking opbasis van de toestemming voor de intrekking ervan onverlet.

D. MEDEDELING AAN DERDEN

Wij kunnen de gegevens die u heeft bezorgd overmaken aan een derden. Wij werken nl. samen met bepaaldedienstverleners (zoals personen die instaan voor de webhosting en IT-infrastructuur, verzenddiensten, boekhouders, ,…), met wie wij een verwerkingsovereenkomst sluiten.

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw gegevens worden op geen enkel ogenblik verkocht aan derden, noch bezorgd aan partijen die gevestigd zijn buitende Europese Unie.

E. BEWAARPERIODE

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt ofzolang noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. inzake fiscale verplichtingen).

Als u een contact- of aanmeldformulier invult, dan wel een e-mail stuurt , dan worden de gegevens die u ons meedeeltbewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige bewoordingen enafhandeling daarvan.

F. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U kan uw onderstaande rechten uitoefenen middels e-mail aan karen@antwerpsebrouwcompagnie.be of per post aan de Antwerpse Brouw Compagnie NV, Indiëstraat 21, 2000 Antwerpen

Conform de AVG kan u:

  • te allen tijde inzage vragen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens (laten) verbeteren indien onjuist of onvolledig;
  • uw persoonsgegevens laten verwijderen;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken;
  • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • kopie te bekomen (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van zijn persoonsgegevensen deze te laten doorsturen naar een andere vennootschap;

U heeft daarenboven steeds het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevensmet het oog op direct marketing.

G. KLACHTEN

Indien u klachten heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw persoonsgegevens wenstte bespreken, verzoeken wij u contact met ons op te nemen

U heeft tevens steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te Drukpersstraat 35,1000 Brussel of via commission@privacycommission.be.

H. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

 Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen zullen inwerking treden vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd en u er als gevolg van het gebruik van onze websitekennis van krijgt.